วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

การเติม ing

หลักการเติม ing


  กฎการเติม – ing  ที่คำกริยา
              1. ถ้าลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ก่อนแล้วจึงเติม -ing
                    เช่น come ---- coming ,   have----having ,     smile----smiling
                2. เปลี่ยน ie เป็น y ก่อนเติม ing  เช่น
                  die -------dying , lie --------lying ,   tie----------tying
           2. ถ้าเป็นคำพยางค์เดียว มีสระเสียงสั้น ลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดซ้ำอีกตัวก่อน แล้วจึงเติม -ing
                 เช่น  run ---- running , cut----cutting , hit----hitting
           3. คำนอกเหนือจากนี้ให้เติม -ing ต่อท้ายได้เลย
                 เช่น    read----reading , wash –washing , eat-----eating  
            

 มีรูปประโยคดังนี้
   Subject + Verb to be ( is , am , are ) + V-ing  
การใช้  Verb to be ( is / am / are )
ประเภท   
นาม หรือ   สรรพนาม
Verb to be
 ประธานเอกพจน์บุรุษที่  1     I am
 ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 1                   We are
 ประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษที่ 2 You are
 ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3     He /  She /  It
Mr. Damrong
Miss Sunee
A bird 
 is
ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 3They
The teachers
Mr.Bee and his wife
Two  tigers
are


ใช้ Tense นี้ เมื่อ
(1)  การกระทำกำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูดประโยคนั้น
       เช่น They  are playing football now.                   พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่เดี๋ยวนี้
            At this time, my boss is drinking coffee.   ขณะนี้นายจ้างของฉันกำลังดื่มกาแฟ   
(2)  การกระทำดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาอันยาวนาน  แม้ว่าขณะพูดประโยคนั้น จะไม่มีการกระทำนั้นดำเนินอยู่
      จริงๆก็ตาม   
       เช่น  Suda is taking five courses this semester. สุดาเลือกเรียน 5 วิชาในภาคเรียนนี้
              He  is writing two books this year.    .        ปีนี้เขากำลังเขียนหนังสืออยู่ 2 เล่ม  
               I am making my room tidy  this week.     ฉันกำลังจัดห้องให้เรียบร้อยในสัปดาห์นี้ 
(3)  การกระทำจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต
        เช่น  We are leaving  tomorrow.            พวกเรากำลังจะจากไปในวันพรุ่งนี้
            The  ship  is sailing  next week.     เรือจะออกเดินทางในสัปดาห์หน้า (แน่นอน)

                                                                        ตัวอย่างประโยค
                                       I am eating  rice and eggs.       ฉันกำลังทานข้าวกับไข่              
                                      We are  studying  English.       พวกเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษ
                                      You are  singing  a song.           คุณกำลังร้องเพลง
                                      He  is  playing basketball.         เขากำลังเล่นบาสเกตบอล
                                       She  is  cooking  dinner.            หล่อนกำลังทำอาหารค่ำ
                                      Mr. Damrong  is jogging.           คุณดำรงค์กำลังวิ่งเหยาะๆ
                                      Miss Sunee is swimming.           คุณสุนีย์กำลังว่ายน้ำ
                                      A bird  is  flying.                             นกกำลังบิน
                                      They  are working.                      พวกเขากำลังทำงาน
                                      Mr.Bee and his wife are talking. คุณบีและภรรยากำลังคุยกัน
                                      Two  tigers  are walking.                  เสือ2ตัวกำลังเดิน


                                  Verb ที่เติม ing และ ed มีความหมายแตกต่างกันยังไง

                                             
กริยากลุ่มนี้เป็นกริยากลุ่มพิเศษและทำให้คนเรียนภาษาอังกฤษสับสนได้ดีจริงๆ

ความพิเศษของมันมีอยู่ว่า หากมันทำหน้าที่เป็นกริยา(Verb) ของประโยค มันจะแปลว่า ~ ทำให้ ... แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเติม –edหรือ –ing ต่อท้าย หน้าที่ของคำนี้จะเปลี่ยนจากกริยาไปเป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ทันทีค่ะ


กลุ่มกริยาพิเศษนี้ ได้แก่

*worry (ทำให้ประหลาดใจ), embarrass (ทำให้อับอาย), excite (ทำให้ตื่นเต้น), interest (ทำให้สนใจ), surprise (ทำให้ประหลาดใจ), impress (ทำให้ประทับใจ), bore (ทำให้เบื่อ),
tire
(ทำให้เบื่อ), satisfy (ทำให้พอใจ, scare (ทำให้กลัว), amaze (ทำให้ตื่นตาตื่นใจ)


หมายเหตุ--* สังเกตค่ะว่า คำกริยาเหล่านี้ ครูสาลี่จะแปลว่า ทำให้... ทุกตัวนะคะ


เมื่อนำกริยาตัวนั้นมาใส่ –ed จะมีความหมายว่า รู้สึก... จำง่ายๆว่า ผู้ที่รู้สึกได้ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นดังนั้น ส่วนใหญ่เราจึงมักนำมาบรรยายความรู้สึกของคน (ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะ)


เช่น Jack is always excited when he has to talk on a stage. (แจ็คมักรู้สึกตื่นเต้นเสมอเมื่อเขาต้องขึ้นไปพูดบนเวที)


แต่เมื่อนำกริยาตัวนั้นมาใส่ –ing จะมีความหมายว่า น่า... จำง่ายๆว่า เรามักใช้นำมาบรรยายบรรยากาศหรือลักษณะของนาม (คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่) ต่างๆ


เช่น Talking on the stage is very excitingfor
Jack.
(การขึ้นไปพูดบนเวทีนั้นเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับแจ็ค)


*** ที่สำคัญห้ามลืมค่ะว่า เมื่อเติม –ed หรือ –ing แล้ว คำๆนี้จะเปลี่ยนหน้าที่จากกริยา กลายมาเป็น คำคุณศัพท์ (Adjective) ทันที นั่นหมายความว่า ADJ. ต้องอยู่หลัง Verb to be หรือ หน้าคำนาม เสมอนะคะ